เครื่องตรวจส่งซิกส์

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “เครื่องตรวจส่งซิก” มีวัตถุประสงค์ของการทดลอง 1.)เพื่อสร้างเครื่องตรวจจับแรงกดทับภายในรถยนต์ 2.)เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตของเด็กที่ติดอยู่ในรถ 3.)เพื่อนำเทคโนโลยีระบบเซนเซอร์มาใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของเด็กที่ติดอยู่ในรถ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
1. ใช้พลังงานจากถ่านและแบตเตอรี่
2. เซ็นเซอร์มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
3. มีความสะดวกในการประกอบการใช้งาน
ประโยชน์
1.ได้ระบบเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดทับภายในรถยนต์
2.ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบเซ็นเซอร์
3.สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของเด็กที่ติดอยู่ภายในรถ
4.สามารถนำความรู้และผลงานที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จันทร์จิรา ศรีสลับพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จังหวัด ศรีสลับพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย มาโนช มีศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภชัย ธรรมโชโตปวส.
2นาย ทวีศักดิ์ แซ่โง้ปวส.
3นางสาว วรางคณา ศรีประสิทธิ์ปวส.