กระเป๋าเป้แฮนด์เมด (Handmade Backpack)

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องกระเป๋าเป้แฮนด์เมดมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและแปรรูปผ่านการออกแบบเป็นกระเป๋าเป้แฮนด์เมด และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการประดิษฐ์กระเป๋าเป้แฮนด์เมด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระเป๋าเป้แฮนด์เมด ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากระเป๋าเป้แฮนด์เมดผลิตออกมาได้ตามวัตถุประสงค์และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ทดลองใช้ผลงาน เพราะมีรูปแบบและสีสันที่สวยงาม สามารถนำไปเผยแพร่ และต่อยอดในการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์กระเป๋าแฮนด์เมด มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ นำทักษะการตัดเย็บที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาผ่านการออกแบบเป็นกระเป๋าเป้ โดยใช้ผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นผ้าที่ดูแลรักษาได้ง่าย มีความคงทนต่อการใช้งาน มีลวดลายที่หลากหลาย หาได้ง่าย มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป ทำให้ได้กระเป๋าเป้แฮนด์เมด ที่มีลวดลายตามที่ลูกค้าพึงพอใจ นำไปสู่ธุรกิจกระเป๋าเป้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยเป็นกระเป๋าที่มีความสวยงามและสะดวกในการใช้งานและใช้ผ้าฝ้ายในการผลิตเพราะดูแลรักษาได้ง่าย
ใช้บรรจุสิ่งของ และพกพาได้สะดวก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิรารัตน์ ด้วงนุ้ยคหกรรม
2นาง ภารดี ลือสกุลคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เลอเกียรติ ใจทหารปวส.
2นาย อัครพล สิงหภูมิปวส.