Solar Energy Car Thailand 4.0

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน 2.เพื่อสร้างยานพาหนะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยการหาประสิทธิภาพ Solar Energy Car Thailand 4.0 พบว่ายานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งบุคคลและสิ่งของโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้เชื้อเพลิง ซึ่ง Solar Energy Car Thailand 4.0 ใช้มอเตอร์ BLDC ในการขับเคลื่อนและสามารถชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ขณะปล่อยคันเร่ง ทำให้ Solar Energy Car Thailand 4.0 ได้พลังงานที่บริสุทธิ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การออกแบบ Solar Energy Car Thailand 4.0 มีขนาดความยาว 250 เซนติเมตร กว้าง 114.5 เซนติเมตร สูง 178 เซนติเมตร สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม และสามารถขับขี่ในระดับความชัน 1:8 ได้
1. สามารถใช้เป็นภาหนะในการเดินทางและบรรทุกสิ่งของ
2. ลดมลพิษทางอากาศ
3. ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทวุฒิ สายแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
3นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
4นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
5นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นฤพันธ์ พฤทธิพันธุ์ปวส.
2นาย พงษ์วริช ธรรมเพชรปวส.
3นาย วุฒิพงศ์ วรรณโรปวส.
4นาย ปิยวัฒน์ เสี้ยมหาญปวส.
5นาย นิธิ ชูอินทร์ปวส.
6นาย วชิราวุธ ดำน้อยปวส.
7นาย ศตายุ เชียงทองปวส.