เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทอดศักดิ์ ชมเชยอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์อุตสาหกรรม
3นาย นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์อุตสาหกรรม
4นาย พิเชษฐ์ อั้นคงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษดา ทองศิริปวช.
2นาย กิตติธัช ช้างสีปวช.
3นาย จักรี ทองห่อปวช.
4นาย อภิสิทธิ สายอุบลปวช.
5นาย เฉิมชัย จากถิ่นปวส.
6นาย นนทชัย โคกชูปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ดที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่อง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลจากการทดลอง 1 รอบการเก็บผลผลิต พบว่าการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ดมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแตกต่าง 1˚C ผลผลิตสูงสุด 445 กรัม/ก้อน/ครั้ง และต่ำสุด 310 กรัม/ก้อน/ครั้ง ในขณะที่ไม่ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ดมี ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแตกต่าง 5˚C ผลผลิตสูงสุด 340 กรัม/ก้อน/ครั้ง และต่ำสุด 220 กรัม/ก้อน/ครั้ง คุณภาพของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ด สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่เกษตรกร ลดแรงงาน ประหยัดเวลาและมีผลผลิตของดอกเห็ดเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ด มีคุณลักษณะเป็นเครื่องที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ด้วยวงจรไมโครคอนโทรเลอร์เขียนชุดคำสั่งโปรแกรมและป้อนชุดคำสั่งเซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับความเปลี่ยนปลงอุณหภูมิและความชื้น แล้วประมวลผลตามโปรแกรมที่เขียนคำสั่งการควบคุม และสั่งให้ชุดมอเตอร์ปั๊มทำงานฉีดละอองน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด เป็นระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
1. ใช้เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ด ทำการปรับอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนให้มีสภาวะเหมาะสมกับที่เห็ดต้องการ
2. นำเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตร เพิ่มการผลิตเห็ดให้มีคุณภาพคุณภาพ และเพิ่มปริมาณการผลิต
3. อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ลดแรงงาน ประหยัดเวลา ยืดอายุก้อนเห็ดและมีผลผลิตของดอกเห็ดเพิ่มมากขึ้น