สเปรย์กำจัดเห็บสุนัขจากสารสกัดสมุนไพรแห้วหมู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1Mrs. พูลทรัพย์ สุภาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กิ่งกาญจน์ ชิตอินทร์ปวช.
2นางสาว พรรณนิภา รสพลปวส.
3นางสาว สุพรรษา ฟักปลั่งปวส.
4นางสาว พรนิพา เอี่ยมเมี้ยนปวส.
5นาย ธนพล คำขจรปวส.

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

สารสกัดสมุนไพรแห้วหมูมีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บสุนัข ระยะตัวอ่อน ตัวกลางวัย 100 เปอร์เซ็นต์ และตัวเต็มวัย 83.33 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ผลวิเคราะห์ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีกำจัดแมลง ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสเปรย์กำจัดเห็บสุนัขจากสารสกัดสมุนไพรแห้วหมู อยู่ในระดับ ดีมาก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สเปรย์กำจัดเห็บสุนัขจากสารสกัดสมุนไพรแห้วหมู ชื่อผลิตภัณฑ์ “Rid Tick & ริด ทิค” บรรจุในขวด สเปรย์พลาสติก ขนาด 250 มิลลิลิตร จำหน่าย ขวดละ 149 บาท ผลิตภัณฑ์แบบกล่องขนาดบรรจุ 2 ขวด ราคากล่องละ 279 บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นพิษต่อคน หรือสัตว์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพของชุมชน