อุปกรณ์ช่วยดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ-
2นาง ดวงใจ ขาวงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เฉลิมวุฒิ ดัชถุยาวัตร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงษ์ หาญยิ่งปวส.
2นาย พิพัฒน์ เข็มจันทร์ปวส.
3นาย ธรรมรักษ์ ประวัติดีปวส.
4นาย ณรงค์ศักดิ์ อุ่มคำปวส.
5นาย จักรพันธ์ จันทองปวส.
6นาย เอกวิทย์ ทองอ้มปวส.
7นาย สุริยวงศ์ อุส่าห์ดีปวส.
8นาย โชคชัย เพชรแสนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยดำนาที่มีประสิทธิภาพ2.เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ช่วยดำนาที่ช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการจ้างคนดำนา3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรทำนาหมู่บ้านหนองสลัม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยดำนาทั้งสิ้น 10 คนจากการทดลองหาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการดำนาเกิน90เปอร์เซ็นต์และจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน10คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 31 – 59 ปีและระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีระดับประถมศึกษา ระดับความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยดำนาอยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้อุปกรณ์ช่วยดำนาที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการทำนา
1 ได้อุปกรณ์ช่วยดำนาที่มีประสิทธิภาพ
2 ช่วยลดต้นทุนในการจ้างคนดำนาให้กับเกษตรกร
3 ช่วยลดระยะเวลาในการดำนาของเกษตรกร