เครื่องวัดชีพจรควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัชชัย กาหาวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นลินี วังจ่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว รุ่งนภา กาหาวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ชัยวัฒน์ การะเกษอุตสาหกรรม
5นางสาว ศิริพร มั่งสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริพจ วรครุฑปวส.
2นางสาว แคทริยา กัณหาปวส.
3นางสาว ธิศารันต์ ภาชนะปวส.
4นางสาว จุฬารัตน์ พวงแก้วปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มที่สุขภาพจะแย่ลง และมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ กันมากขึ้น ทำให้หลายคนหันมาสนใจสุขภาพของหัวใจของตัวเอง โดยอัตราเต้นของหัวใจ หรือที่เรียกกันว่า ชีพจร เป็นหนึ่งสัญญาณที่บอกถึงความแข็งแรงของหัวใจ โดยการรู้ค่าชีพจร สามารตรวจสอบสุขภาพหัวใจแบบเบื้องต้นของตนเองได้ และยังดีต่อการออกกำลังกายให้พอเหมาะอีกด้วย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องวัดชีพจรควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.13 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจรายการที่ 2 คือ ความสะดวกสบาย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.19 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ราคาถูก สามารถใช้งานได้จริง เหมาะสมต่อการใช้ในบ้านเรือน
1. สามารถใช้เป็นเครื่องมือใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจหรืออัตราชีพจรได้
2. สามารถรู้อาการผิดปกติของหัวใจได้
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องวัดชีพจรควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน