อุปกรณ์ดำนา

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบอุปกรณ์ดำนาเพื่อใช้ในดำนา เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดอาการเจ็บหลัง และเป็นการช่วยเกษตรกร ให้มีชีวิตในการดำรงชีพทีดี จึงมีการคิดหาและสร้างอุปกรณ์ดำนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เป็นอุปกรณ์ดำนาทีมีความแข็งแรงและวัสดุหาซื้อได้ง่าย
2 น้ำหนักเบา
1 ยืนดำนาไม่ต้องปวดหลัง
2 ได้แบบของอุปกรณ์ดำนา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้งานในการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมพร โยธี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นครินทร์ พิมพ์เพช็รปวส.
2นาย เจษฎายุทธ นางวงค์ปวส.
3นาย คมสัน สุวรรณเวียงปวส.