เครื่องช่วยตัดต้นข้าวแบบเดินตาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระกรณ์ สถานสามัญ
2นาย ประพันธ์ ธรรมรสอุตสาหกรรม
3นาย มงคล โภคทรัพย์อุตสาหกรรม
4นาย บุญชิต รังทอง-
5นาย กิตติ มั่นหมาย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งโรจน์ สุขจิตปวส.
2นาย สรวิชญ์ สังข์ขาวปวส.
3นาย บัญชา คิดดีจริงปวส.
4นาย วีระยุทธ มณีศรีปวส.
5นาย วรพล เกลียวทองปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรด้านการเพาะปลูกข้าวในสมัยปัจจุบัน ยังคงนิยมการใช้ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตร เข้ามาเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรง ในภาคของเกษตรกรไทยเป็นอย่างแพร่หลาย ซึ่งเครื่องช่วยทุ่นแรงประเภทเครื่องช่วยเกี่ยวข้าวมีความนิยมใช้กันมาก ในปัจจุบัน แต่ในการ เกี่ยวข้าว นั้น ยังต้อง อาศัยเครื่องจักรกลทางการเกษตร เข้ามาช่วย ควบคุม ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ที่มีสภาพเป็นโคลน ทำให้เกิดปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร และสร้างความลำบากให้กับเกษตรกร เป็นอย่างมาก นั้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรในปัจจุบัน ให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ทันตามความต้องการ จึงได้มีการพัฒนาเครื่องตัดหญ้า แบบเดินตามที่มีอยู่ ให้เป็นเครื่องช่วยตัดต้นข้าวแบบเดินตาม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร ได้ตรงตามความต้องการ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและลดค่าจ้างแรงงานทำให้ได้งานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องช่วยตัดต้นข้าวแบบเดินตาม และพัฒนาให้เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประหยัดเวลาในการทำงาน
1.ใช้ตัดต้นข้าว ในฤดูการเก็บเกี่ยว
2.ประหยัดเวลา ในการเกี่ยวข้าว
3.สะดวกในการใช้งานได้จริง มีความเหมาะสม ในชีวิตประจำวัน