ประตูปิด/เปิดด้วยรีโมทคอนโหล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนะ ทองคำ-
2นาย ปฏิพาน ศรีนาบุญอุตสาหกรรม
3นาย วิชิต โม้เปาะ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ ใจดีปวส.
2นาย อนิรุทน์ อินรักษาปวส.
3นาย นนท์วัฒน์ บุญล้ำปวส.
4นาย กัญจนพร ชัยสงครามปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ได้ทำการศึกษาและพัฒนาการท างานของระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติที่ สามารถย้ายโครงสร้างประตูไปติดตั้งตามสถานที่อื่น ๆ ได้ และสามารถทางานได้เมื่อเกิดไฟดับ โดย ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F57 เป็นตัวควบคุมการหมุนของมอเตอร์เพื่อเปิด-ปิดประตู โครงสร้างประตูกั้นใช้ล้อยาง 2 ล้อ โดยมีมอเตอร์ขนาด 24V 150W ติดตั้งบนโครงสร้าง ประตูเพื่อควบคุมการหมุนของล้อ ส่วนวงจรควบคุมด้วย PIC 16F57 สั่งการให้มอเตอร์ทางานด้วย ความเร็ว 2 ระดับ ประตูสามารถเปิด-ปิด ระยะไกลได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร และสามารถควบคุมการเคลื่อนตัว เกินกว่าระยะที่กำหนดด้วยลิมิตสวิทช์ เมื่อมีแหล่งจ่าย AC มอเตอร์ทางานด้วยความเร็ว 2 ระดับ ถ้ามีแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่อย่างเดียว มอเตอร์ทางานด้วยความเร็วระดับเดียว การใช้งานประตูเปิด-ปิดด้วยรีโมทในปัจจุบันเป็นไปอย่างแพร่หลายเราจึงคิดหาวิธีแบบใหม่ที่ประหยัด ต้นทุนมากกว่าประตูทั่วไปโดยใช้บอร์ดARDUINOและรีโมทควบคุมเราจึงคิดวิธีการทาประตูเลื่อนโดยหาวิธีการ ใหม่ที่ประหยัดต้นทุนมากกว่าประตูอัตโนมัติทั่วไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F57 เป็นตัวควบคุมการหมุนของมอเตอร์เพื่อเปิด-ปิดประตู
โครงสร้างประตูกั้นใช้ล้อยาง 2 ล้อ โดยมีมอเตอร์ขนาด 24V 150W ติดตั้งบนโครงสร้าง ประตูเพื่อควบคุมการหมุนของล้อ ส่วนวงจรควบคุมด้วย PIC 16F57 สั่งการให้มอเตอร์ทางานด้วย ความเร็ว 2 ระดับ
ประตูสามารถเปิด-ปิด ระยะไกลได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร และสามารถควบคุมการเคลื่อนตัว เกินกว่าระยะที่กำหนดด้วยลิมิตสวิทช์ เมื่อมีแหล่งจ่าย AC มอเตอร์ทางานด้วยความเร็ว 2 ระดับ ถ้ามีแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่อย่างเดียว มอเตอร์ทางานด้วยความเร็วระดับเดียว
การใช้งานประตูเปิด-ปิดด้วยรีโมทในปัจจุบันเป็นไปอย่างแพร่หลายเราจึงคิดหาวิธีแบบใหม่ที่ประหยัด ต้นทุนมากกว่าประตูทั่วไปโดยใช้บอร์ดARDUINOและรีโมทควบคุมเราจึงคิดวิธีการทาประตูเลื่อนโดยหาวิธีการ ใหม่ที่ประหยัดต้นทุนมากกว่าประตูอัตโนมัติทั่วไป