รถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุจารี พงษ์กุลสิิริอุตสาหกรรม
2นางสาว สมาพร ไชยเฉลิมอุตสาหกรรม
3นางสาว กนกศรี ยอดทองหลางอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐวุฒิ นาคชลธีอุตสาหกรรม
5นาย สุรชัย ศรียางนอกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุวัฒน์ จาบกระโทกปวส.
2นาย สุภานนท์ ดวงจันทร์ปวส.
3นาย พีรฉัตร คำชะนามปวส.
4นาย อิสรินทร์ อ่อนสำโรงปวส.
5นางสาว นฤมล ชาตินอกปวส.
6นาย ธนวัฒน์ ชมภูปวส.
7นางสาว พรรณนิภา อาสานอกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อสร้างรถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมท 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานรถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมท สถิติที่ใช้ในการวิจัย หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นผู้รับการทดสอบ ที่มีต่อรถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมทภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.9) โดยระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการใช้งานรถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมท,มีความเหมาะสมในการออกแบบ,สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มากที่สุดอยู่ในระดับดีมากเท่ากับ 5 ความแข็งแรงของวัสดุในการออก แบบรถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมทเห็นด้วยน้อยที่สุดอยู่ในระดับดีมากเท่ากับ 4.7

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.รถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมทช่วยลดความเสี่ยงจากการอยู่ใกล้ละอองยาที่พ่นจากเครื่องไม่ว่าจะเป็นแบบถังแบกหรือรถเข็น
2.รถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมทช่วยลดอันตรายจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหลังเมื่อต้องเดินแบกถังพ่นยา
3.รถพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมด้วยรีโมทช่วยป้องกันอันตรายจากละอองยาฆ่าแมลงขณะพ่นเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน
-