ระบบแสงแดดเทียมและรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมนึก ธรรมชาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธเนศ บุญแท้พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุวิทย์ เชยบัวแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธนภัทร์ พานิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธนิดา เลขานุกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภวิชญ์ ชุมปถัมถ์ปวส.
2นาย ศักรียา หัดเหละปวส.
3นาย ปฏิวัติ มณีรัตน์ปวส.
4นาย ปณชัย ใยเล๊าะปวส.
5นางสาว รณิศ วงศ์สุริยะปวส.
6นางสาว โรซาน่า หนิเหมปวส.
7นางสาว อุสนีย์ มันหลีปวส.
8นางสาว ชุติมา อุทัยธารปวส.
9นางสาว ธัญญาเรศ แก้วสุขปวส.
10นางสาว รวิปรียา ขุนจันทรัตน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ระบบเกษตรอัจริยะ (Smart Farm) จะนำเอาเทคโนโลยีด้านต่าง เข้ามามีบทบาทในการจัดการระบบฟาร์ม ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ จะช่วยลดภาระ ในการรดน้ำของเกษตรกรและมีการรดน้ำที่ตรงกับความต้องการของพืช สามารถประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากระบบจะควบคุมความชื้นของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและผู้วิจัยยังพัฒนาระบบแสงให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบจะรับข้อมูลจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศและความชื้นในดินเมื่อความชื้นต่ำกว่าค่าที่กำหนดระบบจะรดน้ำ จนความชื้นถึงค่าที่กำหนดระบบก็จะสั่งหยุดรดน้ำ ระบบจะรักษาระดับความชื้นให้คงที่ตลอด ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของพืช การสร้างแสงแดดเทียมให้ต้นไม้ โดยสามารถควบคุมความแข้มของแสง สี จะใช้หลอด LED แทนเพราะประหยัดพลังงานกว่า โดยใช้หลอดสีแดงกับสีน้ำเงินในอัตราส่วน 4:1 คือแดง 4 หลอด น้ำเงิน 1 หลอด คิดเป็นเปอร์เซนต์ หลอดแดง 80% น้ำเงิน 20% สีขาว 1 % ก็จะได้ใกล้เคียงแสงแดดมากที่สุด ซึ่งสามารถทำให้พืชมีการเจริญเติบโตดีกว่า มีรอบการเก็บเกี่ยวที่เร็วกว่า
สามารถนำระบบควบคุมการรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรม
สามารถพัฒนาระบบแสงให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์