ป้ายเตือนคนข้ามถนน พลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในเมืองที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก การจราจรเริ่มมีมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเขตพื้นที่หน้าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะระมัดระวังนักเรียนเวลาข้ามถนนไปมา ใช้ช่วงเช้าและช่วงเย็น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงได้ประดิษฐ์ป้ายเตือนคนข้ามถนนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เห็นสัญญาณไฟกระพริบในระยะไกล พร้อมกับลดความเร็วลงและระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น และยังช่วยลดอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ จากการการประเมินด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครอง และนักเรียน สิ่งประดิษฐ์ อยู่ในระดับความพีงพอใจมากที่สุด ( 4.67 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- ตั้งเวลาการเปิด-ปิดการทำงานได้ตามต้องการ
- เคลื่อนที่สะดวก
- เป็นป้ายเตือนคนข้ามถนน โดยใช้สัญญาณไฟ LED เห็นได้ในระยะไกล
- คนข้ามถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ บังวรรณ์อุตสาหกรรม
2นาย จตุรงค์ ด่านปานอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. จีรวัฒน์ หนุนทรัพย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัณย์ ทับแจ้งปวช.
2นาย สุรศักดิ์ แสงเหี่ยวปวช.
3นาย วิสุทธิ์ ุคุ้มพวกปวช.
4นาย ศักดิ์ธัช ข้อเพชรปวช.