รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเดินทางของมนุษย์ จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมนุษย์นั้นมีมากขึ้นจึงเป็นเหตุผลให้ความต้องการในการใช้ยานพาหนะมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งยานพาหนะส่วนใหญ่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ในปัจจุบันได้มีวิกฤตการณ์ราคาน้ามันที่แปรปรวน อย่างรวดเร็วและมีราคาเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นถึงพลังงานทดแทนที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติ ดังนั้น จึงได้ออกแบบสร้างรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้ไฟฟ้าจากบ้านเรือนทั่วไปในการชาร์จแบตเตอรี่ร่วมกับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และใช้งานควบคู่กันไป จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมกับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นยานพาหนะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื่อเพลิง ปราศจากมลพิษ ไม่มีเสียงรบกวน และยังสามารถทำการควบคุมได้ง่าย รวมทั้งมีจอแอลซีดีแสดงค่าต่างๆให้เเห็นขณะใช้งานอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1,000 วัตต์ ใช้แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ 48 โวลต์
2. สามารถเคลื่อนที่ด้วยพลังงานหมุนเวียนโดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอก ได้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
3. สามารถเคลื่อนที่ในทางลาดชันได้ที่ระดับความลาดชัน 1:8
4. สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า 100 กิโลกรัม (ไม่รวมคนขับ)
1. ได้รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมกับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้งาน
2. ทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์
3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงาน และปราศจากมลภาวะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชาญ พลคงอุตสาหกรรม
2นาย ธนาธรณ์ ศรีหะรัญอุตสาหกรรม
3นาย ธนาธิป กิมาคมอุตสาหกรรม
4นาง สุวลี จิตรนวลสามัญ
5นาง วัชราภรณ์ นิยม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เบญจวัฏ สมเขาใหญ่ปวส.
2นาย วุฒิชัย จีรธนวัฒน์ปวส.
3นาย สุเทพ กูแหมปวส.
4นาย สัณหณัฐ คงหนูปวส.
5นาย พีรณัฐ เวทย์ประสิทธิ์ปวส.
6นาย ปรเมศวร์ ปิยะวงศ์ปวส.
7นาย พิสิฐ แซ่จูปวส.
8นาย วรุณ คงดำปวส.