รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเดินทางของมนุษย์ จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมนุษย์นั้นมีมากขึ้นจึงเป็นเหตุผลให้ความต้องการในการใช้ ยานพาหนะมีมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะมีความจาเป็นต้องใช้น้ำมันทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ที่ราคาน้ามันแปรปรวน อย่างรวดเร็วและมีราคาแพงมากขึ้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นถึงพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ อีกทั้งการหาแหล่งการเติมพลังงานยังหาได้ง่าย เนื่องจากสามารถใช้ฟ้าในบ้านเรือนทั่วไปในการชาร์จไฟฟ้าและจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคู่กันไป รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูก คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ เป็นยานพาหนะที่ปราศจากควันพิษ นอกจากนี้ยังสามารถทำการควบคุมได้ง่าย คล่องแคล่ว ไม่มีเสียงรบกวน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถเคลื่อนที่ด้วยพลังงานหมุนเวียนโดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอก ได้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
2. สามารถเคลื่อนที่ทางลาดชันที่ระดับความลาดชัน 1:8
3. สามารถบรรทุก ของได้เกิน 100 กิโลกรัมไม่รวมคนขับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชาญ พลคงอุตสาหกรรม
2นาย ธนาธรณ์ ศรีหะรัญอุตสาหกรรม
3นาย ธนาธิป กิมาคมอุตสาหกรรม
4นาง สุวลี จิตรนวลสามัญ
5นาง วัชราภรณ์ นิยม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เบญจวัฏ สมเขาใหญ่ปวส.
2นาย วุฒิชัย จีรธนวัฒน์ปวส.
3นาย สุเทพ กูแหมปวส.
4นาย สัณหณัฐ คงหนูปวส.
5นาย พีรณัฐ เวทย์ประสิทธิ์ปวส.
6นาย ปรเมศวร์ ปิยะวงศ์ปวส.
7นาย พิสิฐ แซ่จูปวส.
8นาย วรุณ คงดำปวส.