อุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนสภาวะการเป็นสัดของโค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธัญญธร ผิวผ่อง-
2นาย คณิน ทัดศรี-
3นาย ระวี ปรากฏรัตน์-
4นาย วัฒนา มีรสล้ำ-
5นาย ชัยสิทธิ์ ลัดดาหอม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เจนจิรา สายน้อยปวช.
2นางสาว วาสนา ดีอยากได้ปวช.
3นาย ชยุต มุกดาอนันท์ปวช.
4นาย เจษฎา ดุจคฑาปวช.
5นาย ณัชพล ผลาผลปวช.
6นาย ธนารัฐ หวังทรัพย์ปวช.
7นาย ชาญวิทย์ คงบุญปวช.
8นาย อนุรักษ์ ทองนำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กำลังได้รับความนิยมในการเลี้ยงโคเป็นอย่างมาก ในช่วงที่วัวพร้อมผสมพันธุ์หรือการเป็นสัด จำเป็นต้องมีการจับสัดที่แม่นยำ โดยทั่วไปใช้วิธีการสังเกตอาการด้วยคน ซึ่งต้องใช้คนที่มีความชำนาญในการจับสัด หากพลาดช่วงระยะเวลานี้ไป จะต้องรอการเป็นสัดในรอบถัดไป จึงเกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนสภาวะการเป็นสัดของโค เพื่อแจ้งช่วงเวลาที่โคแสดงอาการเป็นสัดหรือพร้อมผสมพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแลฟาร์มได้ทราบ เพื่อลดภาระของผู้เลี้ยงโค สามารถประเมินช่วงเวลาของการจับสัดที่เหมาะสม และผสมพันธุ์เทียมได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนสภาวะการเป็นสัดของโคจะถูกติดไว้ที่โคนหางของวัว ทุกครั้งที่เซนเซอร์ถูกแรงกดจะมีการนับและส่งค่าเพื่อทำการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่วัวแสดงอาการพร้อมผสมพันธุ์ ประเมินและตัดสินใจว่าค่าแรงกดจากเซนเซอร์ที่ถูกส่งมานั้น เป็นช่วงระยะเวลาที่วัวพร้อมจะผสมพันธุ์หรือไม่ และทำการส่งข้อมูลไปยังสถานีฐานต่อไป ภายในสถานีควบคุม จะประกอบด้วย 3G โมดูล และ Real time clock เพื่อนำข้อมูลต่างๆที่รับค่ามาไปเก็บไว้บนฐานข้อมูล (Cloud) และดูว่าข้อมูลที่ถูกส่งมานั้น วัวอยู่ในสถานะเป็นสัดพร้อมผสม หรืออยู่ในช่วงเริ่มแสดงอาการ หรือไม่อยู่ในช่วงพร้อมผสมพันธุ์โดยผ่านแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น
1. ได้ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนสภาวะการเป็นสัดของโค
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมได้
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจับสัดของโคให้แก่เกษตรกร
4. เพื่อลดภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค