สมาร์ทฟาร์ม ไก่ไข่อารมณ์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพงษ์ เพชรประดับอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธนา ปาคาอุตสาหกรรม
3นาง จินตนา หมื่นวงษ์เทพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทองอุตสาหกรรม
5นางสาว มนสิชา มะเรื่องสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล คุ่ยเฉี๊ยะปวช.
2นาย ธีรศักดิ์ สินมณีปวช.
3นาย เกียรติศักดิ์ จันทร์ทัศน์ปวช.
4นาย สุมิตรชัย คล้ายวิเชียรปวช.
5นาย อฌัฐชัย สายบัวต่อปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

สมาร์ทฟาร์มเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ด้วยเหตุนี้ สมาร์ทฟาร์มจึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยจัดระบบการเกษตรใหมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้ยั่งยืนในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสั่งให้อุปกรณ์ทำงานได้โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ได้หลายช่องทาง ทั้งจากโปรแกรมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ หรือดูข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถทำได้ ทำให้เจ้าของสามารถดูแลและจัดการฟาร์มของตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน
สามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ได้หลายช่องทาง ทั้งจากโปรแกรมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ หรือดูข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถทำได้ ทำให้เจ้าของสามารถดูแลและจัดการฟาร์มของตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน