เครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย ศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคารอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชญ์วศิน กลิ่นมณีปวช.
2นาย นนท์นที ทิพย์พิชัยปวช.
3นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.
4นาย ศุภรัฐโชติ สุจจิตปวช.
5นาย ธีรชาติ เจยาคมปวส.
6นาย ประมณฑ์ ทองไหมปวส.
7นาย ชาตรี สงช่วยปวส.
8นาย ปัณณวัฒน์ จีระพันธ์ปวส.
9นาย ศุภณัฐ ไชยสุวรรณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าการหาประสิทธิภาพเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 พบว่าการส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนของเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 ได้ระยะตั้งแต่ 0-100 เมตร การรับส่งสัญญาณการโทรแจ้งเตือนจากรีโมทของเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 ได้ระยะตั้งแต่ 0-100 เมตร ระยะเวลาโทรเข้าโทรศัพท์มือถือได้แก่ 8.21 วินาที 6.21 วินาที 7.96 วินาที 6.00 วินาที 8.50 วินาที ได้ทราบว่าระยะเวลาไม่เท่ากัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 โดยแจ้งเตือนเป็นเสียงให้ผู้ที่อยู่ในรัศมีการได้ยินเสียงให้ความช่วยเหลือ และโทรแจ้งเตือนไป ยังเจ้าของบ้านอีกทางหนึ่ง