เครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าการหาประสิทธิภาพเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 พบว่าการส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนของเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 ได้ระยะตั้งแต่ 0-100 เมตร การรับส่งสัญญาณการโทรแจ้งเตือนจากรีโมทของเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 ได้ระยะตั้งแต่ 0-100 เมตร ระยะเวลาโทรเข้าโทรศัพท์มือถือได้แก่ 8.21 วินาที 6.21 วินาที 7.96 วินาที 6.00 วินาที 8.50 วินาที ได้ทราบว่าระยะเวลาไม่เท่ากัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 โดยแจ้งเตือนเป็นเสียงให้ผู้ที่อยู่ในรัศมีการได้ยินเสียงให้ความช่วยเหลือ และโทรแจ้งเตือนไป ยังเจ้าของบ้านอีกทางหนึ่ง
1.เครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2 ที่สามารถโทเข้าโทรศัพท์มือถือ
2.เพื่อขอความช่วยเหลือได้รวดเร็ว ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ลดน้อยลง
3.สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้งานเครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเวอร์ชั่น 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย ศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคารอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชญ์วศิน กลิ่นมณีปวช.
2นาย นนท์นที ทิพย์พิชัยปวช.
3นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.
4นาย ศุภรัฐโชติ สุจจิตปวช.
5นาย ธีรชาติ เจยาคมปวส.
6นาย ประมณฑ์ ทองไหมปวส.
7นาย ชาตรี สงช่วยปวส.
8นาย ปัณณวัฒน์ จีระพันธ์ปวส.
9นาย ศุภณัฐ ไชยสุวรรณปวส.