ระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าการหาประสิทธิภาพระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 พบว่าระยะเวลาในการปลูกของระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 ได้ระยะตั้งแต่ 10-15 วัน ผลที่ได้รับจากการทดลองคือผักเจริญเติบโตกว่าผักที่ปลูกแบบทั่วไปและ ระยะตั้งแต่ 30-45 วัน ผักที่ปลูกสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดความสูง 240 เซนติเมตร ความกว้าง 110 เซนติเมตร ความลึก 55 เซนติเมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อให้เหมาะสมกับพืช และ ป้องกันศัตรูพืชใช่หลอดไฟ LED เพื่อแทนพลังงานแสงอาทิตย์และช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้เร็ว
1 ระบบควบคุมสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อให้เหมาะสมกับพืชและป้องกันศัตรูพืชได้ได้พืชผักที่เจริญเติบโตเร็วกว่าการปลูกแบบเกษตรทั่วไปและได้ผักที่ปลอดสารพิษ
2 สามารถปลูกผักได้ในพื้นที่ที่จำกัด เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
2นางสาว อชิรญา นวลยังปวช.
3นาย วีรวัฒน์ ทองพุฒปวช.
4นาย สิทธิโชค สมแก้วปวส.
5นาย ธนวินท์ เภาเส็นปวส.
6นาย สุกฤษฏิ์ ไกรศิริปวส.
7นาย คเชนทร์ เส็นบัติปวส.
8นาย วุฒิพงษ์ จันทสุวรรณปวส.
9นาย ภูริทัต อินทร์บัวปวส.