ระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
2นางสาว อชิรญา นวลยังปวช.
3นาย วีรวัฒน์ ทองพุฒปวช.
4นาย สิทธิโชค สมแก้วปวส.
5นาย ธนวินท์ เภาเส็นปวส.
6นาย สุกฤษฏิ์ ไกรศิริปวส.
7นาย คเชนทร์ เส็นบัติปวส.
8นาย วุฒิพงษ์ จันทสุวรรณปวส.
9นาย ภูริทัต อินทร์บัวปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าการหาประสิทธิภาพระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 พบว่าระยะเวลาในการปลูกของระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 ได้ระยะตั้งแต่ 10-15 วัน ผลที่ได้รับจากการทดลองคือผักเจริญเติบโตกว่าผักที่ปลูกแบบทั่วไปและ ระยะตั้งแต่ 30-45 วัน ผักที่ปลูกสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบปลูกผักไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดความสูง 240 เซนติเมตร ความกว้าง 110 เซนติเมตร ความลึก 55 เซนติเมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อให้เหมาะสมกับพืช และ ป้องกันศัตรูพืชใช่หลอดไฟ LED เพื่อแทนพลังงานแสงอาทิตย์และช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้เร็ว