อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนรรฆพนธ์ คลังชำนาญอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ธนพันธ์ เนียมกลั่นอุตสาหกรรม
3นาย พันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อุทิศ น้อยวันปวส.
2นาย ดนัย ทัดชั่งปวส.
3นาย ชาชา คีรีขจิตรปวส.
4นาย สุวิชชา จั่นจีนปวส.
5นาย นพพร คำเผือกปวส.
6นาย วีระชัย เขียวแก้วปวส.
7นาย อนุรักษ์ สำลีปั้นปวส.
8นาย ปิยะพงศ์ พุฒฤทธิ์ปวส.
9นาย เชียร์ตระการ วงศ์เกตุปวส.
10นาย วิเชรษฐ์ หม้อมีสุขปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การตรวจสอบฟิวส์แรงต่ำ ปกติใช้โวลต์เตจดีเทคเตอร์ ที่มีราคาแพงมาก ราคา 5,000บาท ขึ้นไปหรือบางครั้งต้องขึ้นไปตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำด้วยตนเองซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิต อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำใช้หลักการของค่าความต้านที่มีค่าต่างกันของตัวนำโดยฟิวส์ปกติจะมีความต้านทานประมาณ 0 โอห์มที่อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำจะมีความต้านทาน 800 กิโลโอห์ม ดังนั้นกรณีที่ฟิวส์ไม่ขาดกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านฟิวส์แรงต่ำทำให้หลอดที่อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำดับ แต่กรณีที่ฟิวส์ขาดกระแสจะไหลผ่านอุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำทำให้หลอดสว่าง อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำสร้างจาก ท่อพีวีซี หลอดแอลอีดีแบบเส้น ไซเรนส์ และสแตนเลสเพลากลมเป็นตัวนำไฟฟ้า ประกอบเข้าด้วยกันใช้ร่วมกับไม้ชักฟิวส์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำใช้หลักการของค่าความต้านที่มีค่าต่างกันของตัวนำโดยฟิวส์ปกติจะมีความต้านทานประมาณ 0 โอห์มที่อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำจะมีความต้านทาน 800 กิโลโอห์ม ดังนั้นกรณีที่ฟิวส์ไม่ขาดกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านฟิวส์แรงต่ำทำให้หลอดที่อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำดับ แต่กรณีที่ฟิวส์ขาดกระแสจะไหลผ่านอุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำทำให้หลอดสว่าง อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำสร้างจาก ท่อพีวีซี หลอดแอลอีดีแบบเส้น และสแตนเลสเพลากลมเป็นตัวนำไฟฟ้า ประกอบเข้าด้วยกันใช้ร่วมกับไม้ชักฟิวส์จากการทดลองอุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำสามารถช่วยป้องกันภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ภัยที่เกิดจากไฟฟ้า มีปลอดภัยแก่ผู้งานและมีราคาถูก
1. เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสาธารณภัยส่วนบุคคลที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
2. เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสาธารณภัยส่วนบุคคลที่เกิดจากไฟฟ้า
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟ้าราคาสูง