โครงการน้ำพริกปลาร้าสมุนไพร

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำน้ำพริกปลาร้ามุนไพรผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารตำรางานวิจัยวารสารอินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการทำงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดทำ เพื่อศึกษาการทำน้ำพริกปลาร้าสมุนไพรและเพื่อนำสมุนไพรที่มีอยู่มาทำไห้เกิดประโยชน์ ประชากรณ์ที่ศึกษาได้แก่ แม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ครู แม่ค้าพ่อค้า กลุ่มตรัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จำนาน30คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.57)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณสมบัติทางยาของน้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ได้ถูกประกาศโดยกระทรวงสาธารณะสุข และมุ่งส่งเสริมให้แพร่หลายมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าแล้ว ยังช่วยประหยัดค่ารักษาสุขภาพของคนไทยซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการอดอาหาร ซึ่งจากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก "น้ำพริก สามารถเพิ่มการสร้างเซลล์กำจัดเชื้อโรคได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบการหายใจให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน"
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รู้วิธีการทำน้ำพริกปลาร้าสมุนไพร
2. ได้พัฒนารสชาติของน้ำพริกปลาร้าสมุนไพรให้ดี
3. ได้ความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับดีมาก
4. สามารถนำไปเป็นงานการสร้างอาชีพหลักได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จตุพร ช้างขนุน-
2นางสาว กณิกนันท์ ไกรวิเศษ-
3นางสาว วิภาวี ณ นิมิตร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จตุพร ช้างขนุนปวช.
2นางสาว โยษิตา มะปรางปวช.
3นาย ณลงกรณ์ งามมากปวช.
4นางสาว อทิติยา บุญหนักปวช.