เครื่องตรวจจับกันขโมยแจ้งเตือนผ่านไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พุฒตาล พร้อมมูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นุชนารถ บิลกะเส็มปวช.
2นางสาว ณัฐพร จันทร์นุ่มปวช.

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

In the present There is a lot of property theft. And statistics of property theft, based on the information of the check. Point Systems, Inc. said Thailand had the second highest rate of theft in the Asia-Pacific region, where project developers saw the problem. To reduce the theft statistics. And to ensure the security of the user’s property, the installation of this system will increase the security of the user. The user is only a security measure.

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Detect life in one meter and alert via line.
Benefit
1. This innovation can caution you pass line application on your phone.
2. This project is easy to use and install.
3. The price is cheap.
4. waterproof.
5. Low weight.