รถหยอดข้าวไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริญญา คำชาย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร ใสวงษ์ปวส.
2นาย อภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันต้นทุนที่ใช้ในการทำนาในแต่ละปีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับราคาขายข้าวลดลง โดยค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว คือการจ้างคนมาหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยราคาจะมีตั้งแต่ 50-100 บาทต่อไร่ ยิ่งมีขนาดที่นามาก ก็ยิ่งจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างหว่านมากขึ้นตาม ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นประดิษฐ์รถหยอดข้าวไฟฟ้าขึ้นเพื่อให้สามารถช่วยลดขั้นตอนการหยอดเมล็ดข้าวด้วยรถไฟฟ้า ที่สามารถควบคุม ปริมาณ ระยะห่าง ของต้นข้าวได้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างหว่านลงด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถหยอดข้าวไฟฟ้า รถไฟฟ้าจะได้พลังงานจากโซล่าเซลล์ ถูกแปลงและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในส่วนของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ จะแบ่งการควบคุมไดร์มอเตอร์เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ไดร์มอเตอร์ 1 และไดร์มอเตอร์ 2 โดยไดร์มอเตอร์ 1 จะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของรถ เช่น เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เป็นต้น ส่วนไดร์มอเตอร์2 จะทำหน้าที่ ในการปล่อยเมล็ดข้าวตามคำสั่งที่เขียนควบคุม
หยอดเมล็ดข้าวอัตโนมัติ