อุปกรณ์ช่วยกันความร้อนขณะเคลื่อนย้ายเตาถ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทศพล ภูอาศัยอุตสาหกรรม
2นาย วงศกร ทองยศอุตสาหกรรม
3นาย สมชาย บัวสิงห์อุตสาหกรรม
4นาย สุรพงษ์ วงษ์สุนทรอุตสาหกรรม
5นาย ศุภกร เย็นวริษอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พุทธิดา เพียงตาปวช.
2นาย นายณัฐพล สุขขีปวส.
3นาย นายอนุพงศ์ ฝ่ายพลแสนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการประกอบอาหารของคนทั่วโลกมักจะมีอาหารหลายอย่างและหนึ่งในนั้นคืออาหารประเภทปิ้งย่างซึ่งการทำอาหารประเภทนี้จำเป็นจะต้องใช้เตาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารโดยเตาที่ใช้จะประกอบไปด้วยเตาย่างไฟฟ้าและเตาถ่าน เตาที่นิยมนำมาใช้หลักๆจะเป็น เตาถ่านเพราะสามารถพกพาได้ง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่การเคลื่อนย้ายเตาในขณะที่มีการก่อไฟหรือขณะที่เตามีความร้อนจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากความร้อน เกิดอันตรายขณะเคลื่อนย้ายเนื่องจากเตาถ่านปกติทั่วไปเป็นเตาที่มีลักษณะหูหิ้วที่ใช้สำหรับยกเคลื่อนย้ายเป็นโครงลวดหรือโครงเหล็กและไม่มีอุปกรณ์ปิดหรือกันความร้อน ดั้งนั้นคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวความคิดสร้างอุปกรณ์ช่วยกันความร้อนขณะเคลื่อนย้ายเตาถ่านเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกันความร้อนขณะเคลื่อนย้ายเตาถ่านได้ดี