Capsule ชูชีพช่วยชีวิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิทวัส แกมจินดาอุตสาหกรรม
2นาย สมบัติ อาสนานิอุตสาหกรรม
3นาง โชติรัตน์ แกมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พุทธชาติ สร้อยสนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิภาณ ตาลชุมปวช.
2นาย ฐิติกร อินตาจัดปวช.
3นาย พงศธร สังชะนาปวช.
4นาย พิษณุ มูลทะศรีปวช.
5นาย ศุภชัย สุทธิสารปวช.
6นาย สิทธิพงษ์ วาโสปวช.
7นาย เฉลิมพล อินทะวงค์ปวช.
8นาย เอกพล สรวงศิริปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจประดิษฐ์อุปกรณ์ชูชีพ มาใช้ในการป้องกันภัยส่วนบุคคลในการว่ายน้ำ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในละแวกวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ชูชีพ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) ผลการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ชูชีพจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานของอุปกรณ์ชูชีพ ผลวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานอุปกรณ์ชูชีพนี้มีความพึงพอใจระดับดีมากและสามารถป้องกันภัยส่วนบุคคลในการว่ายน้ำได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการป้องกันภัยส่วนบุคคลในการว่ายน้ำ มีขนาดเล็ก สามารถสวมใส่ได้ง่ายไม่เกะกะ เหมาะสำหรับสวมใส่ให้เด็กที่ต้องการหัดว่ายน้ำหรือเล่นน้ำ รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง 120 กิโลกรัม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ในการป้องกันภัยส่วนบุคคลในการว่ายน้ำ มีขนาดเล็ก สามารถสวมใส่ได้ง่ายไม่เกะกะ เหมาะสำหรับสวมใส่ให้เด็กที่ต้องการหัดว่ายน้ำหรือเล่นน้ำ รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง 120 กิโลกรัม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ