การพัฒนาเครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบพึ่งตนเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อักษรทัย งามแสง-
2นางสาว วิสุดา สารสุขอุตสาหกรรม
3นาย สุรศักดิ์ ศรีชะตาอุตสาหกรรม
4นาย ปฏิพล รวยสูงเนินอุตสาหกรรม
5นาย พิศาล ไชยบุรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยะพงษ์ ขวัญอ่อนปวส.
2นาย ศิริโชค มั่นใจปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การพัฒนาเครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบพึ่งตนเอง เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบไส้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ที่ช่างไฟฟ้าหรือประชาชนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ไม่สว่างไส้ของหลอดขาด หรือ ไม่ขาด โดยไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการหรือความชำนาญ ซึ่งจะทำให้ช่างไฟฟ้าลดเวลาในการซ่อมชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ประชาชนประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ซ่อมแซม ผลการวิเคราะห์แบบประเมินเครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ 4 ด้านของคณะครู อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ( = 4.57)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ สามารถใช้วัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ แทนเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ในการวัดขั้วหลอดที่ไส้หลอดขาดหรือไม่ขาด และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานเนื่องจากเครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวกใช้งานปลอดภัย
1 ได้เครื่องต้นแบบเครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับช่างไฟฟ้าหรือประชาชนทั่วเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิตประจำวัน
2 ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างช่างไฟฟ้าในการตรวจสอบ ซ่อมแซม