ห้ามอกหามใจ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการศึกษา และต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า มากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน เป็นเหตุให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ห้ามอกห้ามใจใช้หลักการตัดต่อวงจร สร้างจาก อุปกรณ์ตั้งเวลา แมกเนติกส์ กล่อง เพื่อตั้งเวลาควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า และเป็นการประหยัดพลังงาน เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาอีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ห้ามอกห้ามใจช้หลักการตัดต่อวงจร สร้างจาก อุปกรณ์ตั้งเวลา แมกเนติกส์ กล่อง เพื่อตั้งเวลาควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า และเป็นการประหยัดพลังงาน เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา
1. มีอุปกรณ์ควบคุมบริหารจัดการพลังงาน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าด้วยการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ-
2ว่าที่ ร.ต. ธนพันธ์ เนียมกลั่น-
3นาย พันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภวัชร แสงแก้วปวส.
2นาย ณัฐกานต์ ล้วนพฤกษ์ปวส.
3นาย สุวิชชา จั่นจีนปวส.
4นาย เชียร์ตระการ วงศ์เกตุปวส.
5นาย รณชัย นิ่มรอดปวส.
6นาย วีระชัย เขียวแก้วปวส.
7นาย ภานุพงษ์ พัดพินปวส.
8นาย นพพร คำเผือกปวส.
9นาย ดนัย ทัดชั่งปวส.
10นาย ชาชา คีรีขจิตรปวส.