เครื่องคั้นน้ำส้มด้วยระบบคัดแยกอัตโนมัติ (SOP)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล บุญอนันต์สามัญ
2นาย ภาสกร จำปาเรืองอุตสาหกรรม
3นาย คณันนท์ จันทร์อ่อนอุตสาหกรรม
4นางสาว พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์สามัญ
5นาย สิทธิชัย คำเสียงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑาทิพย์ คณานิตย์ปวช.
2นาย รณชัย พรมมาลาปวช.
3นาย สุริยา กำแพงปวช.
4นาย พิเชษฐ์ แก้วจันทร์ปวช.
5นาย ดนุชา บุตรเสมียนปวช.
6นาย ปรีดา เหลาทองปวช.
7นางสาว รัชนีกร ชาติวงค์ปวส.
8นางสาว พัชรี ปรือปรังปวส.
9นางสาว บุษราคัม บุญยอปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้รักสุขภาพซึ่งมีการบริโภคน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะน้ำส้มคั้นถือเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างมาก เนื่องจากมีคุณค่าและสรรพคุณที่มีประโยชน์หลายอย่าง พบปัญหาคือในปัจจุบันมีการนำน้ำส้มคั้นที่ไม่ใช่น้ำส้มคั้นแท้ หรือที่เรียกว่าน้ำส้มปลอมจำหน่ายตามท้องตลาด โดยส่งผลเสียและอันตรายต่อสุขภาพชีวิตของผู้บริโภค คณะผู้ดำเนินงานวิจัยจึงได้มีแนวคิดในการสร้าง เครื่องคั้นน้ำส้มด้วยระบบคัดแยกอัตโนมัติ (SOP) ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้น้ำส้มคั้นจากส้มที่ไม่มีสารเจือปนต่างๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องคั้นน้ำส้มด้วยระบบคัดแยกอัตโนมัติ (SOP) ที่สร้างขึ้น จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 82 เซนติเมตร และความสูง 110 เซนติเมตร มีมอเตอร์เกียร์ขนาด ½ แรงม้าเป็นต้นกำลัง โดยมีความเร็วรอบ 43 รอบ/นาที ประกอบด้วยชุดต่างๆ ดังนี้ ชุดเบ้าคั้นน้ำส้ม ชุดหัวคั้นน้ำส้ม ชุดใบมีดตัดผ่าผมส้ม ชุดตะแกรงกรองน้ำส้ม และชุดถาดป้อนผลส้ม
สามารถคั้นผลส้มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-70 มิลลิเมตร โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1 นาที ได้ปริมาณน้ำส้มที่ได้จากการคั้น 320 กรัม จากปริมาณผลส้มทั้งหมด 1,000 กรัม
1. ผู้วิจัยได้นำความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทักษะที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์
2. ผู้วิจัยได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและขั้นตอน
3. เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติที่สร้างขึ้นสามารถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาแรงงานคน มีความสะดวกสบายในการใช้งาน มีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และมีกระบวนการทำงานที่สะอาดปลอดภัย