พลังไฟไร้เทียมทาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เปรมปรีดี อินตะนัยอุตสาหกรรม
2นาย ทวีทรัพย์ จันทรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ชวินทร์ พลหาญอุตสาหกรรม
4นางสาว ศกุณตลา ศรีบุญเรืองอุตสาหกรรม
5นาย นเรศ ตาทุวันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูมิกร ไชยโคตรปวช.
2นางสาว รัตนากร สอนชูชีพปวช.
3นาย พัชรพล สุวรรณวงค์ปวช.
4นาย กิตติภูมิ ปักปิ่นปวช.
5นางสาว ชูชิตา บุญร่วมปวช.
6นางสาว สกาวเดือน แวววิไลปวช.
7นาย ศตวรรษ รัตนวงษ์ปวช.
8นาย กฤษณะ เสดาปวช.
9นาย วรัญญู ประสมเพ็ชรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้านับเป็นสิ่งจำเป็น เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสื่่อสาร การคมนาคม แม้แต่หลอดไฟที่ให้แสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ล้วนแต่ต้องอาศัยพลังงาน ไฟฟ้าในการทำงานทั้งสิ้น และพลังงานไฟฟ้ายังสามารถนำมาใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ อาทิ เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ เรือ เป็นต้น ซึ้งในปัจจุบันนี้รถยนต์จะเป็นระบบสตาร์ทมือ จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสตาร์ทจากแบตเตอรี่ ซึ้งเป็นที่มาของการจัดทำ สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่ออำนวยความสะดวกในเวลาแบตเตอรี่เสื่อมหรือหมด และยังสามารถใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ได้อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับรถจักรยานยนต์
2.ได้อุปกรณ์ฉุกเฉินในเวลาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์หมด