Mini Plant Growing 4.0 (ระบบปลูกพืชผักในอาคาร)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

สมาร์ทฟาร์มเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ สมาร์ทฟาร์มจึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยจัดระบบการเกษตรให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้ยั่งยืนในอนาคต จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้คิดประดิษฐ์ระบบปลูกพืชผักภายในอาคารขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกับยุคสมัยและความจำเป็นของผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนเมืองในปัจจุบัน ที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกที่ค่อนข้างจำกัด และเวลาในการดูแลรักษาที่น้อย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด
2. เป็นระบบอัตโนมัติ
3. แสดงผลและตรวจสอบผ่านสมาร์ทโฟน
4. ใช้แสงแดดเทียม
1. ใช้ปลูกพืชผักในอาคาร
2. ได้ระบบปลูกพืชผักในอาคารที่สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยใช้ Smart Phone
3. ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชผักที่ใช้วิธีการปลูกภายในอาคาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เริงศักดิ์ สายรัตน์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภาวิตา เรืองศรีปวส.
2นางสาว ศศิธร คำเคนปวส.
3นางสาว อนัญลักษณ์ พวงพันธ์ปวส.
4นางสาว เจนจิรา อนงค์ปวส.