ตัวแกะตาสับปะรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนาภรณ์ สีดอกพุดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชัยชาญ คำโสมอุตสาหกรรม
3นาย เทพรักษ เพ็งคุ้มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ บุญเกิดปวช.
2นาย อัศวเหม วันดีปวช.
3นาย วีรวุฒิ โกฎหมั่นปวช.
4นาย ธนกฤต พาแก้วปวช.
5นาย ปฏิชัย ทรงสวัสดิ์วงศ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา พัฒนาตัวแกะตาสับปะรด โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาตัวแกะตาสับปะรด 2. เพื่อทดลองใช้ตัวแกะตาสับปะรด 3. เพื่อหาประสิทธิภาพตัวแกะตาสับปะรด ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามหาค่าร้อยละ พบว่าจำแนกตามอาชีพครู อายุ 41 ปีขึ้นไป และใช้ในครัวเรือน มีค่าร้อยละมากที่สุด 2. การทดลองและหาประสิทธิภาพ หาค่าเฉลี่ย พบว่า 2.1 การพัฒนาและทดลองตัวแกะตาสับปะรด มีคุณภาพระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72 ระบบการทำงาน ความแข็งแรง ขนาด น้ำหนัก เทคนิคการทำงาน ความปลอดภัย คุณภาพวัสดุตามลำดับ 2.2 ประสิทธิภาพของตัวแกะตาสับปะรด มีคุณภาพระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 ด้านคงเนื้อสับปะรด รวดเร็ว ร่องรอยเรียบ ไม่ช้ำน่ารับประทาน ใช้งานได้จริง ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีคุณลักษณะด้านระบบการทำงาน ใช้ได้จริง ใช้ง่าย รวดเร็ว สวยงาม และปลอดภัย