ตัวแกะตาสับปะรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนาภรณ์ สีดอกพุดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชัยชาญ คำโสมอุตสาหกรรม
3นาย เทพรักษ เพ็งคุ้มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ บุญเกิดปวช.
2นาย อัศวเหม วันดีปวช.
3นาย วีรวุฒิ โกฎหมั่นปวช.
4นาย ธนกฤต พาแก้วปวช.
5นาย ปฏิชัย ทรงสวัสดิ์วงศ์ปวช.
6นางสาว กชกร ดวงดาวปวช.
7นางสาว ละอองดาว แสงสุวรรณปวช.
8นางสาว ชฎาพร กรัดกระยางปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา พัฒนาตัวแกะตาสับปะรด โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาตัวแกะตาสับปะรด 2. เพื่อหาประสิทธิภาพตัวแกะตาสับปะรดซึ่งตัวแกะตาสับปะรด คณะผู้วิจัยทำการพัฒนาตัวแกะตาสับปะรด มีความยาว 14 เซนติเมตรและกว้าง 4 เซนติเมตร ต่อชิ้น ทำการพัฒนาตัวแกะตาสับปะรดและหาประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับใช้สถิติ คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ในด้านพัฒนาตัวอุปกรณ์ ในภาพรวมมากที่สุด และด้านประสิทธิภาพ ด้านที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ์ตัวอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สด คือ ระบบการทำงาน แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย การออกแบบ ขนาดน้ำหนัก ตามลำดับ ด้านที่ 2 ประสิทธิภาพประโยชน์ใช้งาน ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ประโยชน์ใช้สอย เนื้อสมบูรณ์ รวดเร็วปลอดภัย และเรียบร้อย ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้ในครัวเรือนและประกอบอาชีพ