ตะกร้าและกระเป๋าถือจากเชือกมัดฟาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุณณดา คำเสียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย คำพา ขันตีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กณิกนันท์ ไกรวิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุธาสิณี สุทาบุญปวช.
2นางสาว วารุณี แหล่งสุขปวช.
3นางสาว อรสา สีนามบุรีปวช.
4นางสาว สุกัญญา เชตวันปวช.
5นาย อาทิตย์ ศรีปัตเนตรปวช.
6นางสาว ชุติกาญจน์ ดาราศาสตร์ปวส.
7นาย นรเศรษฐ์ สะอาดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตตะกร้าและกระเป๋าถือจากเชือกมัดฟางเหลือใช้และเพื่อศึกษาความคงทนแข็งแรงของตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง ภูมิปัญญาทำให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดำรงความเป็นชาติหรือชุมชนได้ ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามจรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแดดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ความสวยงาม คงทน นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการฝึกฝนให้ นักเรียนรู้จักวางแผน แสดงให้เห็นถึงความพยายามและตั้งใจจริง มีความอดทนจนชิ้นงานสำเร็จ โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1. ได้ตะกร้าที่มีความสวยงาม คงทน
2. สามารถมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำหน่ายตะกร้า
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการถักตะกร้าจากเชือกมัดฟางให้กับเพื่อนๆ ที่สนใจ