การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์**

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุณณดา คำเสียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย คำพา ขันตี-
3นาย พัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ-
4นางสาว กนิกนันท์ ไกรวิเศษ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุธาสิณี สุทาบุญปวช.
2นางสาว วารุณี แหล่งสุขปวช.
3นางสาว อรสา สีนามบุรีปวช.
4นาย อาทิตย์ ศรีปัตเนตรปวช.
5นางสาว หทัยชนก ทัดแก้วปวช.
6นางสาว ชุติกาญจน์ ดาราศาสตร์ปวส.
7นาย นรเศรษฐ์ สะอาดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD ดังกล่าว พบว่า LMS ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างครอบคลุมตามขั้นตอนของ STAD ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ และทดลองใช้ระบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ผู้ใช้งานระบบแบ่ง เป็นผู้เรียน ผู้สอนและผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชา จัดการบทเรียน ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาผ่านระบบ ทำกิจกรรมกลุ่มและทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนตามที่ผู้สอนสร้างไว้ ระบบสามารถตรวจให้คะแนนการทำแบบทดสอบและจัดกลุ่มผู้เรียนได้อัตโนมัติ
1. ได้ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกันได้
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ แกผู้สอนในรายวิชาอื่น
3. นำผลการวิจัยที่ได้ไปประกอบการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพ