โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ และศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าร้านโคมไฟตกแต่งอาคารบ้านเรือน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีการดำเนินการวิจัยตามกระบวนการออกแบบ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการออกแบบ ขั้นการดำเนินงานตามการออกแบบ และขั้นการนำไปใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบหัตถศิลป์ร่วมสมัย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ สืบสานวัฒนธรรม ช่วยเพิ่มเรื่องราวและมูลค่าให้ผลงาน สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการใช้สอยและด้านจิตใจของผู้รับและผู้ให้ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่สืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
1. ผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นเครื่องเรือนสำหรับประดับตกแต่งภายในอาคาร
2. ผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับในโอกาสต่าง ๆ
3. สืบสานเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จารุภา ทองนุ้ยศิลปกรรม
2นาย อภิพงษ์ วงศ์เกียรติกุลศิลปกรรม
3นาย จิโรภาส ชุติมาศศิลปกรรม
4นางสาว เกศจิรา อินทภูมิศิลปกรรม
5นางสาว ขันสวาท หินเธาว์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัณกร สุทธิโมกข์ปวช.
2นาย วัชรวีร์ เดชภูมิปวช.
3นาย วิธวินท์ หงษ์สกุลปวช.
4นาย ชนวีร์ พันธุรัตน์ปวช.
5นาย พีรพัฒน์ สุวรรณโชติปวช.
6นางสาว สุจิตรา ใจดีปวช.
7นางสาว นัยนา มะเนาะปวช.
8นาย หัสนัย อินริสพงศ์ปวช.
9นางสาว กมลวรรณ สาโรจน์ปวช.
10นางสาว มัลลิกา สิริสุทธิ์ปวช.