สือมัลติมีเดีย เรื่อง The OSI Model Animation

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศันสนีย์ พันเจริญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ชวินทร์ พลหาญอุตสาหกรรม
3นาย กัณหา อุทธิเสนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาง นพวรรณ สาธุการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ศกุณตลา ศรีบุญเรืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พันทิวา สุดโสดปวช.
2นางสาว ชลธิชา สามีแก้วปวช.
3นางสาว สรวงสวรรค์ นาคยุติปวช.
4นาย ดุลยกิจ พรมชาติปวช.
5นางสาว ปิยพร ครุธนอกปวช.
6นาย ศุภโชค ศรีกระหวันปวช.
7นาย ธีรเจต คำภูษาปวช.
8นาย ธนเดช ทาเงินปวส.
9นาย พิมพิศา แก้วดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง The OSI Model Animation มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง The OSI Model Animation ในรูปแบบ 2 มิติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 3 โดยคณะผู้จัดทำได้สร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการส่งข้อมูลในรูปแบบ OSI Model ที่เป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น นำเสนอในรูปแบบ 2 มิติ จากนั้นนำสื่อมัลติมีเดียไปศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3ผลการวิจัยคือได้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง The OSI Model Animation และผลการศึกษาพบว่าได้รับความพึงพอใจในระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง The OSI Model Animation ในรูปแบบ 2 มิติ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง OSI Model ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 3
1. ได้รับสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง The OSI Model Animation
2. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง The OSI Model Animation ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก