เครื่องบดอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่จะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดไฟฟ้า ไม่ต้อง ใช้แรงมาก และรวดเร็วในการบดเนื้อต่างๆให้ทันต่อเวลาในความต้องการของตลาด เครื่องบดอเนกประสงค์ บดได้สารพัดอย่าง เช่น พืช ผัก ผลไม้ ให้พ่อค้า แม่ค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น และสามารถประกอบอาชีพในด้านต่างๆตามความเหมาะสมสำหรับอาชีพและสามารถนำใช้ได้ตามบ้านเรือนหรืออยู่ในครอบครัวและชุมชนได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความช่วยเหลือดูแล หรือมีผู้ดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ อบจ. อบต. เทศบาล รวมไปถึงครอบครัว ชุมชน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องบดเอกประสงค์สามารถใช้งานได้จริง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ช่วยลดแรงและกำลังคนที่ใช้ในการบดเพื่อประกอบอาชีพ
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
เพื่อลดเวลาในการสับเนื้อให้ละเอียด และประหยัดแรง
เครื่องบดเอกประสงค์สามารถใช้งานได้จริง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
เพื่อสามารถน าไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พุตตาล วรรณทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาวุฒิ วิเชียรปวช.
2นาย พงศภัค จิตมั่นปวช.
3นาย ภัสกรณ์ โพธิ์ศรีปวช.