เครื่่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัจฉราวดี สันตพันธ์สามัญ
2นางสาว สุจีรา วิชาชาติสามัญ
3นาย ธนกร สุขส่งอุตสาหกรรม
4นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. เอกพล บุรกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา หอมทรงปวส.
2นาย นายชัชวาล ศรศักดาปวส.
3นางสาว นีรนุช มอราศรีปวส.
4นาย คฑาวัตร โคตรพันธ์ปวส.
5นาย ปราโมทย์ ทองบางปวส.
6นางสาว อภิชญา ธนาภารุ่งเรืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในประเทศไทยมีบริษัทที่ผลิตภาชนะใส่อาหารจากเส้นใยธรรมชาติเพียงไม่กี่แห่งและไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในการผลิต เครื่องขึ้นรูปดังกล่าวมีราคาแพง มีขนาดที่ใหญ่มากทำให้ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนน้อยไม่สามารถลงทุนได้ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบ และสร้างเครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารที่มีขนาดเล็ก กว่าโรงงานอุตสาหกรรม เคลื่อนย้ายได้สะดวก ช่วยผ่อนแรงเวลากดแม่พิมพ์ใช้ง่าย กลไกการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้งานได้อย่างไม่จำกัดเพศ ราคาเหมาะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก เป็นเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ส่งเสริมสนับสนุน ในการประกอบอาชีพ ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 60 ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย