อุปกรณ์หยอดเม็ดปุ๋ย 01

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อินทร์ จงจำอุตสาหกรรม
2นางสาว ปัทมพร สุฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พุตตาล วรรณทองอุตสาหกรรม
4นางสาว รัตนา ชินทองสามัญ
5นาง ณภัชนันท์ บุตรไชยลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฎิพัทธ์ ประมวลปวช.
2นาย ทศพร สีหะวงษ์ปวช.
3นาย ณัฐศิษย์ ศรีจันทร์ปวช.
4นาย สุริยา บัววงค์ปวช.
5นาย ไกรวิทย์ ทองพันชั่งปวช.
6นาย กิตติศักดิ์ ชินพรปวช.
7นาย ธนวัฒน์ จันแรมปวช.
8นาย ธีระศักดิ์ บุญโสมปวช.
9นางสาว ณัฐฐนันท์ แก้วจันดาปวช.
10นางสาว สุวนันท์ โมคศิริปวช.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อันดับแรก รูปลักษณ์และขนาดของเครื่องในภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉเท่า 4.02 อยู่ลำดับสุดท้าย ซึ่งสรุปได้ว่ารูปลักษณ์ของอุปกรณ์หยอดเม็ดปุ๋ย, ระยะเวลาที่ใช้ในการหยอดเม็ดปุ๋ย, ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างอุปกรณ์, และความเหมาะสมของราคาต้นทุนในการสร้างอุปกรณ์มีความพอใจมาก มีความสะดวกผ่อนแรงในการใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์หยอดเม็ดปุ๋ย ที่ประดิษฐ์มาจากท่อ pvc ขนาด 3 นิ้ว มีด้ามจับสำหรับแทงดินให้เกิดรูตรงกลางและปุ๋ยเม็ดที่อยู่ในท่อไหลลงตรงรูทำให้สามารถใส่ปุ๋ยได้ตรงกับจุดที่ต้องการ เวลารดน้ำ ปุ๋ยจะได้ไม่ไหลทิ้ง ช่วยแก้ปัญหาการใส่ปุ๋ยให้ตรงกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพริก ฯลฯ แตกต่างจากอุปกรณ์หยอดปุ๋ยรุ่นอื่นๆ ที่ต้องการกำเบรก หรือโยกอุปกรณืเพื่อช่วยให้ปุ๋ยไหลลงตรงรู
สามรถนำอุปกรณ์หยอดเม็ดปุ๋ย 01 ไปใช้ในการหยอดปุ๋ยในในไร่ สวนผักต่างๆ เป็นการ ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพ