เครื่องทอพรมเช็ดเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทรงสิทธิ์ บัวชุมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภพล ส่วนเสมอปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การจัดทำการศึกษาค้นคว้าการทำพรมเช็ดเท้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำพรมเช็ดเท้าโดยสร้างเว็บไซต์ในการเผยแพร่นำเสนอให้ความรู้ผลการพบว่าการพัฒนาเว็บไซต์ การทำพรมเช็ดเท้าเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์เป็นที่หน้าพอใจ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการศึกษาดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ และได้นำ เสนอเผยแพร่ผลงานผ่านทางเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์และมีความรวดเร็วในการรับข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องทอพรมเช็ดเท้า ใช้แรงงานคนในการทอ
1.ฝึกสมาธินำเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2.มีทักษะในการทำพรมเช็ดเท้าสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้

3.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์

4.ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์