อุปกรณ์อัดผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบบ 2 in 1

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์อัดวัสดุก่อสร้างแบบ 2 in 1 และเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์อัดวัสดุก่อสร้างแบบ 2 in 1 เพื่ออัดแผ่นปูทางเท้าให้ได้ตามมาตรฐาน (มอก.) 826-2531 และ (มอก.) 378-2531 อุปกรณ์อัดวัสดุก่อสร้างแบบ 2 in 1 สามารถอัดคอนกรีตบล็อกปูทางเท้าขนาด 40x40x5 เซนติเมตร ที่สามารถผลิตได้ 2 ลวดลาย ประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต ผลการศึกษาพบว่าความต้านทาน การรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างแผ่นปูทางเท้า มีกำลังอัดเฉลี่ยโดยรวม 32.89 กก./ตร.ซม. โดยมาตรฐานต้องไม่น้อยกว่า 30 กก./ซม. และผลการหาปริมาณการผลิตของอุปกรณ์อัดวัสดุก่อสร้างแบบ 2 in 1 สามารถผลิตได้โดยรวมเท่ากับ 32.20 ก้อน/ชั่วโมง สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเครื่องมือช่วยในการประกอบอาชีพได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์อัดวัสดุก่อสร้างแบบ 2 in 1 ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แม่แรงกระปุก ขนาด 10 ตันในการทดแรงอัดด้วยเท้า เพื่อใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างได้ 2 ชนิดคือ คอนกรีตบล็อกปูทางเท้า มีขนาด 40x40x5 cm. และแผ่นฝ้ายิปซั่ม มีขนาด 40x40x1 cm.
ขนาดของอุปกรณ์อัดผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบบ 2 in 1ขนาดโดยรวมของตัวเครื่องมีความกว้าง 43 เซนติเมตร ความยาว 150 เซนติเมตร ความสูง 147.50 เซนติเมตร
ประโยชน์
1 สามารถพัฒนาคุณภาพของบล็อกทางเท้า เพื่อเทียบเท่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
2 สามารถพัฒนาคุณภาพของแผ่นฝ้า เพื่อเทียบเท่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
3 สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
4 สามารถลดระยะเวลาในการผลิตและสามารถเคลื่อนย้ายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุมลฑา บุญทองขาวอุตสาหกรรม
2นาย อภิชา หนูพันธ์อุตสาหกรรม
3นางสาว อนัญญา เรืองเพ็งอุตสาหกรรม
4Ms. Thamolwan Srisuwan-
5นาย ศราวุฒิ มีจันทร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยพัทธ์ วีสุวรรณปวส.
2นาย สาโรจน์ สังข์ทองปวส.
3นาย อภิเชษฐ์ สุวรรณการณ์ปวส.
4นาย นิอารีฟีน นิมุปวส.
5นาย ศิริเมขล์ สังข์แก้วปวส.
6นางสาว ธนวรรณ ขวัญทองปวส.
7นาย พุทธ์ชนก พรหมเสนาปวส.