สบู่เหลวล้างมือเปลือกกล้วยหิน

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

กล้วยหินบันนังสตา ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีจำนวนมากในจังหวัดยะลา เนื่องจากส่วนใหญ่ชาวบ้านในจังหวัดยะลา เมื่อนำผลของกล้วยหินไปรับประทานแล้วจะนำเปลือกกล้วยหินไปทิ้งหรือไม่ก็ นำไปเปิดอาหารของวัว ผู้วิจัยจึงนำเปลือกกล้วยหินมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว สบู่เหลวเปลือกกล้วยหิน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีการยอมรับในผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือเปลือกกล้วยหินในด้านบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 85 มีความต้องการความหอมของกลิ่นพอเหมาะคิดเป็นร้อยละ 82 มีความคิดเห็นว่าสบู่เหลวล้างมือเปลือกกล้วยหินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในจังหวัดยะลาคิดเป็นร้อยละ 100

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสบู่เหลวสำหรับสูตรมือสะอาด ชุ่มชื้น อนามัย นวัตกรรมใหม่ของโฟมล้างมือ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ ผสมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ช่วยถนอมมือ ล้างออกโดยง่าย กลิ่นหอมติดมือ สำหรับล้างทำความสะอาดมือจากคราบไขมันสกปรกต่าง ๆ ในอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ANTI-BACTERIA ปกป้องมือจากเชื้อแบคทีเรีย มีสาร AMINO ACID ให้ความสะอาดอ่อนโยน SODIUM PACA และ ค่่า PH 6-7 คงความชุ่มชื้นให้กับผิว
1. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือเปลือกกล้วยหิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ของชุมชนได้
2. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือเปลือกกล้วยหิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการทำความสะอาด
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร (เปลือกกล้วยหิน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปริยากร ไชยชาญยุทธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สโลชา กันตังกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วิธุณี โสภโณวงศ์คหกรรม
4นางสาว สุจิตรา มุสิกพันธ์อุตสาหกรรม
5นางสาว นูรยานี สาแมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิสาริณี จาเงาะปวส.
2นางสาว ณหทัย แดงพุฒปวส.
3นางสาว อาลีตา มูเซ๊ะปวส.
4นางสาว นูรีซัน สาแมปวส.