ปลาเค็มถั่วเหลืองแคลเซียมสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สราวุธ จินดาเพ็ชรคหกรรม
2นาง จิราภรณ์ พันธุ์อำไพคหกรรม
3นาง อรอนงค์ ศิลป์สายคหกรรม
4นาย อภิพงศ์ วงศ์เกียรติกุลศิลปกรรม
5นางสาว อาทิตวรรณ ต่วนศิริสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธินนท์ เพ็ชรมณีปวช.
2นางสาว วรัญญา งามดีปวช.
3นางสาว พิยดา สุกจันทร์ปวช.
4นางสาว อารยา แสงทองปวช.
5นางสาว นภัสสร แก้วกุนปวช.
6นางสาว วรรณวลี ม่วงก่อเกื้อปวช.
7นางสาว อรอุมา จันทร์ปานปวช.
8นาย พีรพัฒน์ สุวรรณโชติปวช.
9นางสาว นัยนา มะเนาะปวช.
10นางสาว สุจิตรา ใจดีปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเค็มถั่วเหลืองแคลเซียมสูง เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ปลาเค็มถั่วเหลืองแคลเซียมสูง ศึกษาปริมาณเต้าหู้ยี้ที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเค็มถั่วเหลืองแคลเซียมสูง และศึกษาปริมาณผงแคลเซียมจากกระดูกปลากะพงที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเค็มถั่วเหลืองแคลเซียมสูง ผลการทดลองที่ 1 การศึกษาสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาเค็มถั่วเหลือง พบว่า สูตรที่ 3 ส่วนผสมประกอบด้วย กากถั่วเหลือง 150 กรัม เต้าหู้ยี้ 160 กรัม แป้งหมี่กึ๋น 50 กรัม ได้รับคะแนนการยอมรับด้านความชอบรวมมากที่สุด ได้คะแนนเท่ากับ 7.5 ผลการทดลองที่ 2 การศึกษาปริมาณเต้าหู้ยี้ปริมาณ 60 80 และ 100 กรัม พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบรวมมากที่สุด คือการเติมเต้าหู้ยี้ 60 กรัม ได้คะแนนเท่ากับ 6.3 และผลการทดลองที่ 3 การศึกษาปริมาณผงแคลเซียมจากกระดูกปลากะพง ปริมาณ 10 20 และ 30 กรัม พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบรวมมากที่สุด คือการเติมผงแคลเซียมจากกระดูกปลากะพง 10 กรัม ได้คะแนนเท่ากับ 7.0

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.ปลาเค็ม 312/2549 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการวิเคราะห์ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ยีสต์และรา (Yeast & Mold count) 1.3x103 สตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) < 10 CFU/g เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) < 3 MPN/g
1. เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตจากการเกษตรคือถั่วเหลือง โดยการนำกากถั่วเหลืองมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
2. เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองให้มากขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไม่มีน้ำมัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค
3. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากไม่มีน้ำมัน มีคุณค่าทางอาหารสูง เส้นใยอาหารสูง และแคลเซียมสูง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทุกเพศ ทุกวัย