รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีจำนวนประชากรบนโลกที่ใช้รถยนต์บนท้องถนนมากขึ้นแต่ทรัพยากรน้ำมันกลับมีจำนวนลดน้อยลงสวนทางกับความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อมีความต้องการที่มากขึ้น เมื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามีควันเสียที่ปล่อยจากท่อไอเสียมากขึ้นเช่นกัน รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นรถที่นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับมอเตอร์แทนการใช้พลังงานน้ำมัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันลดการปล่อยควันพิษจากท่อไอเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-สามารถบรรทุกและรับน้ำหนักอย่างน้อย100 กิโลกรัม
-ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
-สามารถนำพลังงานมาชาร์จกลับเข้าแบตเตอร์รี่
-เป็นต้นแบบในการศึกษาค้นคว้าให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ
-เพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้า
-ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤชาติ สุวรรณชาตรีอุตสาหกรรม
2นาย วัชระ สงวนอาสน์อุตสาหกรรม
3นาย ไพโรจน์ พูลแก้วอุตสาหกรรม
4นาย พีรพัฒน์ โรจชยะอุตสาหกรรม
5นาย ภาณุวัฒน์ โรจชยะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกร ยียมเจริญปวช.
2นาย ธีรพงษ์ ราชแก้วปวช.
3นางสาว วณิษา พรมนุ้ยปวช.
4นาย สรนันท์ ศรีโสภาปวช.
5นาย ปรฎร หนูมากปวช.
6นาย ยุทธ์ นามวิชาปวช.
7นาย อภิรัตน์ ซุ้นห้องปวช.
8นาย ธีรวัฒน์ หมัดเหปวช.
9นาย กิตตินันท์ จินดาปวช.
10นางสาว นารีรัตน์ หมัดเหปวช.