อุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิยม เฒ่าทองอุตสาหกรรม
2นาง พรดา โพธิ์เกตุอุตสาหกรรม
3นาย สิทธิพจน์ นามวิชัย-
4นาย สุทัศน์ มะอาจเลิศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภินันท์ เปรียบสมปวช.
2นาย ภัสกร จรไธสงปวช.
3นางสาว พีรยา ผาเบ้าปวช.
4นางสาว ศุภลักษณ์ สิงห์โตศิริปวส.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง และศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพงที่ประดิษฐ์ขึ้น สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง ผลการวิจัยมีดังนี้ พบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพงในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.317 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.595 อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซ่อมลำโพงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประดิษฐ์ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 500 วัตต์ โดยมอเตอร์จะขับสายพานหมุนแก่นตัวมูเล่ขนาด 9 นิ้ว ซึ่งติดกับแม่เหล็กถาวร ทำให้ลำโพงหมุนด้วยความเร็วเหมาะสม และมีหลอดไฟขนาด 200 วัตต์ เพื่อให้ความร้อน ซึ่งสามารถปรับระดับความร้อนได้
1. ได้สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยซ่อมลำโพง
2. นำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมลำโพงได้จริง