ชุดผลิตไฟฟ้าแบบอัดอากาศ(Compressed Air Energy Storage)

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถใช้งานได้แค่วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง และที่สำคัญต้องมีแบตเตอรี่ เก็บไว้ใช้ในช่วงไม่มีแสงแดดดังนั้นผู้วิจัยจึงนำแนวคิดในการนำระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage Systems)มาประยุกต์ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าทดแทน โดยหลักการนำพลังงานส่วนที่เกินจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าทดแทนในช่วงกลางวันมากักเก็บไว้ในรูปแรงอัดอากาศ และจะจ่ายแรงอัดอากาศให้กับชุดผลิตพลังงานด้วยลมในช่วงกลางคืนหรือเวลาที่มีแสงสว่างน้อย ทั้งนี้จะทำให้การผลิตพลังงานมีความมั่นคง เสถียรภาพตลอดเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้งานในช่วงกลางวันมากักเก็บไว้ในรูปแรงอัดอากาศ และจะจ่ายแรงอัดอากาศให้กับชุดผลิตพลังงานด้วยลมในช่วงกลางคืนหรือเวลาที่มีแสงสว่างน้อย ทั้งนี้จะทำให้การผลิตพลังงานมีความมั่นคง เสถียรภาพตลอดเวลา
1.ผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละ 2.63 Mw ต่อปี สำหรับชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้า
2..สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3.สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
2นาย อัมรินทร์ ทองรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย นิติภูมิ แย้มจิตรอุตสาหกรรม
4นาง ธัญนันท์ ชัยศรอุตสาหกรรม
5นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เตชิต ช่วยสกุลปวส.
2นาย ชนกชนม์ อุปการณ์ปวส.
3นาย ภรัณยู ทองเกตุปวส.
4นาย เศรษฐกิจ สารโชติปวส.