อุปกรณ์ช่วยคลี่สายไฟขนาดใหญ่(สายเมน).

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สายไฟประเภทนี้มีความยาวของสายไฟต่อม้วน ตั้งแต่ 50 เมตร 100 เมตร 150 เมตร 200 เมตร หรือขนาดความยาวของสายขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตจะม้วนสายไฟไว้กับวงล้อไม้ม้วนสายไฟ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการคลี่สายไฟเพื่อใช้งาน ในโอกาสต่อไป การคลี่สายไฟขนาดใหญ่(สายเมน) จะมีความยากลำบากมากเพราะสายไฟขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการคลี่สายไฟมากกว่าสองคน และหากไม่มีความระมัดระวังแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือการยกของหนักอยู่บ่อยๆ จะทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมก่อนวัยอันควร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.อุปกรณ์ช่วยคลี่สายไฟขนาดใหญ่สามารถลากสายไฟขนาดสายเบอร์ 6 – 120 ได้
2.อุปกรณ์ช่วยคลี่สายไฟขนาดใหญ่สามารถลากวงล้อไม้ม้วนสายไฟที่มีน้ำหนักไม่เกิน 300 กิโลกรัมได้
3.อุปกรณ์ช่วยคลี่สายไฟขนาดใหญ่สามารถวัดระยะสายได้ถูกต้องและแม่นยำ
การสร้างอุปกรณ์ช่วยคลี่สายไฟขนาดใหญ่(สายเมน). ครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. มีความสะดวก รวดเร็วในการคลี่สายไฟและเคลื่อนย้ายสายไฟ
2. ลดอุบัติเหตุและมีปลอดภัยในการทำงานได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภิรมย์ นาคสีทองสามัญ
2นาย รัตนพล ศรีปานรอดสามัญ
3นาย ปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรวีร์ จันอ้นปวส.
2นาย ภูธีรัช อินทัสโรปวส.