Natural Jewelry (เครื่องประดับธรรมชาติ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เมธาวดี มณีนิลสามัญ
2นางสาว รัชดา เสพมงคลเลิศสามัญ
3นาง สุพัตรา เพ็ชรมณีสามัญ
4นางสาว ทรรศินา ศรีธรรมรัตน์สามัญ
5นาง จารุภา ทองนุ้ยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อารียา หมานเจริญปวช.
2นางสาว ณัฐติยา หมัดลีหมีนปวช.
3นางสาว ธมลวรรณ ชัยมณปวช.
4นางสาว กันติศา วิหกปวส.
5นางสาว กุลธิดา ชินวงศ์ปวส.
6นางสาว กุลภรณ์ ศรีนวลปวส.
7นางสาว จิราพร พะมณีปวส.
8นางสาว บุษกร พงศ์นะรักษ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างผงเปลือกหอยกับผงเปลือกทุเรียน 2)เพื่อศึกษาปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เหมาะสมในการทำดินเปลือกหอย 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเครื่องประดับธรรมชาติ อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างผงเปลือกหอยกับผงเปลือกทุเรียน เท่ากับ 1:1 โดยน้ำหนัก ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เหมาะสม จำนวน 15 กรัม การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับธรรมชาติผู้บริโภคทั่วไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ระดับคะแนน 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ด้านประโยชน์การใช้สอยมีระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.78 รองลงมาเป็นด้านการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์มีระดับคะแนน 4.71 และด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ มีระดับคะแนน 4.68 ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องประดับสร้อยคอ ที่ทำมาจากผงเปลือกหอยกับผงเปลือกทุเรียน และไทเทเนียมไดออกไซด์ ขึ้นรูปด้วยการกดลายแม่พิมพ์ดอกพิกุล ตั้งไว้ให้แห้ง ลงสีสันด้วยสีอะคริลิค นำมาประกอบเป็นสร้อยคอที่มีความสวยงาม
2. ผลิตภัณฑ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องประดับตุ้มหู และสร้อยข้อมือได้
1. ลดปริมาณขยะทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
3. สามารถพัฒนาเครื่องประดับธรรมชาติในเชิงพาณิชย์ได้
4. เป็นการสืบสานอนุรักษ์ลวดลายไทยในการทำเครื่องประดับ