อุปกรณ์ดักรถหนีด่านตรวจแบบอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญญารัตน์ มณีพรหมอุตสาหกรรม
2นาย พุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์อุตสาหกรรม
3นาย ประทีป นพรัตน์อุตสาหกรรม
4นาง จารุวรรณ มากชิตสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สังคม วั่นเส้งปวส.
2นาย เจนณรงศ์ แซ่ลิ่มปวส.
3นางสาว กาญจนา สันเบ็ญหมัดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์ดักรถหนีด่านตรวจแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ เพื่อเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถปล่อยให้ไม้ไหลลงมากั้นเพื่อไม่ให้รถผ่านไปได้ในเวลาที่ต้องการใช้งานใช้งานได้ทันที
ได้อุปกรณ์ดักรถหนีด่านตรวจแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ ได้ให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเกิดจากฝีมือ