Skirt For Tree

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อารักข์ ลัญฉกวินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อิสริยา จันทร์ขุนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุดารัตน์ สุวรรณโนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง จุฑารัตน์ กาลกรณ์สุรปราณีคหกรรม
5นางสาว แพรวพรรณ โฉมอุไพคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิสฮาม บาหะปวช.
2นางสาว ฮุสนา จะปะกียาปวช.
3นาย ซาอุดี กูบือโดปวส.
4นางสาว โซฟีนา สุตำ.ปวส.
5นางสาว นูรอักมา มาหะปวส.
6นางสาว นูรีดา หะแวปวส.
7นาย ขจรศักดิ์ บุญทองศรีปวส.
8นางสาว พัศตรี ดือราแมปวส.
9นางสาว อัสนีตา สะอุปวส.
10นางสาว ซูรีนา มาสีวาปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

จากการศึกษาทดลองผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป Skirt for Tree พบว่า ผ้าเครปเป็นผ้าที่มีความเหมาะสมที่สุด ผ้าเครปเป็นผ้าที่มีสันสดใส มีความมันวาว เนื้อผ้านุ่ม และทิ้งตัว เหมาะกับการใช้ปกปิดกระถางหรือถุงดำที่ไม่สวยงาม ตามขนาดที่นิยมใช้กันในท้องตลาด จากผลความคิดเห็นผู้ประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยสรุปได้ดังนี้คือ การใช้งานสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.7700 , S.D. = .42295 ) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ ผ้ามีคุณภาพ ( = 4.7300 , S.D. = .44620) และความพึงพอใจน้อยที่สุดในระดับ มากคือ ใช้ได้กับทุกสถานที่ ( = 4.3400 , S.D. = .21904 ) ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Skirt for Tree เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมใช้งานและพร้อมจำหน่าย
1. สามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เหมาะสมกับใช้งาน
2. สร้างมูลเพิ่ม และเพิ่มคุณค่าให้กับวัตถุดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในจังหวัด
3. ผลิตภัณฑ์ Skirt for Tree ช่วยในการจัดสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ให้ดูโดดเด่น สวยงาม
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การผลิตจริง
ในเชิงพาณิชย์