อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริรัตน์ ไทยเจริญ-
2นางสาว อมรรัตน์ ทองรอด-
3นาย สัญชัย เรืองอินทร์-
4นาย เชวง เรืองสวัสดิ์-
5นาย ชูโชค อิ่มเหว่า-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตนัย ไมหมาดปวช.
2นาย อภิรักษ์ เขียดเขียวปวช.
3นาย อังกุระ สังข์ฆรักษ์ปวช.
4นางสาว พลอยสีรุ้ง เจนสมุทรปวช.
5นางสาว อภิภาวดี สุวรรณเลิศยิ่งปวช.
6นางสาว ปิยะรัตน์ เกาะสมันปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่องอุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำ ผู้ศึกษาได้ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติกู้ภัยในการค้นหาใต้น้ำซึ่งมีซากปรักหักพังหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดั้งนั้นผู้ศึกษาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำเพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากการทดลองใช้งานอุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำ ปรากฏว่าอุปกรณ์สามารถค้นหาใต้น้ำที่ความลึกไม่เกิน 4 เมตรได้ อุปกรณ์ความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกในการขนย้าย ขั้นตอนการใช้งานไม่สลับซับซ้อน ภาพจากกล้องมีความคมชัดสูงการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถค้นหาสิ่งของต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้
2.ใช้งานได้สะดวก
1 สะดวกในการค้นหาคนจมน้ำโดยไม่ต้องลงน้ำก่อน
2 พกพาสะดวกสามารถใช้งานได้เลยในเวลาฉุกเฉิน
3 สามารถค้นหาคนจมน้ำในที่ ที่นักประดาน้ำลงไปไม่ได้