เห็ดปรุงรสอบกรอบเสริมแคลเซียม (Crispy Mushroom)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาคริต จันทชาติคหกรรม
2นาง จิราภรณ์ พันธุ์อำไพ-
3นาง อรอนงค์ ศิลป์สาย-
4นาย สราวุธ จินดาเพ็ชร-
5นางสาว อาทิตวรรณ ต่วนศิริ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กาญจนาพร ถนอมชัยปวช.
2นางสาว ชนากานต์ แก้วประดิษฐ์ปวช.
3นางสาว วริศรา โลหะรัตน์ปวช.
4นางสาว ธนิสร ราชบำเพิงปวช.
5นางสาว วรัญญา งามดีปวช.
6นาย สิทธินนท์ เพ็ชรมณีปวช.
7Mr. เจนณรงศ์ แจ่จูปวช.
8นางสาว อรอุมา จันทร์ปานปวช.
9นางสาว นภัสสร แก้วกุนปวช.
10นางสาว เมจิ ชัยชนะปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณอัตราส่วนสูตรพื้นฐานเห็ดที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดปรุงรสอบกรอบเสริมแคลเซียม เพื่อศึกษาปริมาณอัตราส่วนแคลเซียมจากคางกุ้งที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดปรุงรสอบกรอบเสริมแคลเซียม และเพื่อศึกษาอัตราส่วนของผงปรุงรสที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดปรุงรสอบกรอบเสริมแคลเซียม การทดลองที่ 1 ศึกษาปริมาณอัตราส่วนสูตรพื้นฐานเห็ดที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดปรุงรสอบกรอบเสริมแคลเซียม พบว่าสูตรที่ 2ได้รับคะแนนการยอมรับด้านความชอบรวมมากที่ ได้คะแนนเท่ากับ 8.5 การทดลองที่ 2 ศึกษาปริมาณอัตราส่วนแคลเซียมจากคางกุ้งที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดปรุงรสอบกรอบเสริมแคลเซียม พบว่าสูตรที่ 2 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบมากที่สุด ทดลองที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนของผงปรุงรสที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดปรุงรสอบกรอบ พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบรวมมากที่สุด ผงปรุงรสลาบ 8.8

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) ผลิตภัณฑ์เห็ดปรุงรสอบกรอบ เสริมแคลเซียม “Crispy Mushroom” ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารว่างหรืออาหารระหว่างมื่ออาหารที่สารอาหาร มีสารอาหารต่างๆไม่ว่า แคลเซียม ไคโตซาน วิตามิน เป็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเห็ดและคางกุ้ง
2. เป็นการนำวัตถุดิบมาทำการแปรรูปที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อของผู้บริโภค
1. เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เห็ดเข็มทองและคางกุ้งที่เหลือจากการแปรรูปภาคอุตสาหกรรม
2. ผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพานิชย์